Question & Answer header

GIẢI ĐÁP

THẮC MẮC

LOẠI BỎ KHÓI THUỐC NGHĨA LÀ GÌ?

Loại bỏ khói thuốc nghĩa là triệt tiêu khói thuốc lá ra khỏi cuộc sống của bạn. Đây là sáng kiến gắn kết cộng đồng cả những người người hút thuốc và người không hút thuốc lá. Tất cả vì một mục tiêu chung đó là loại bỏ khói thuốc lá ra khỏi cuộc sống để nó không ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân, gia đình và bạn bè. Giải pháp tốt nhất là cai hẳn thuốc lá và nicotine; giải pháp tốt tiếp theo là chuyển sang sử dụng các sản phẩm thay thế tốt hơn thuốc lá điếu truyền thống.